Фирмата предлага на своите партньори консултации в сферата на строителството по време на различни етапи от инвестиционния процес. На база предоставени проекти можем да изработим количествено-стойностни сметки, единични цени за различни видове строително-монтажни дейности, план графици, линейни графици, транспортни схеми и друга спомагателна документация, необходима за адекватното организиране на строителния процес с цел оптимизиране на дейностите и съкращаване сроковете за изпълнение. Също така предлагаме услуги, свързани с проектирането на метални конструкции като халета, носещи конструкции, технологично оборудване, нестандартно оборудване, гумено-транспортни ленти, бункери и други съоръжения за промишлеността и добива на инертни материали.